‘X-Men’ inspired Kia Sorento to debut at the Australian Open 2015

Striking 'Kia X-Car' produced in collaboration with Twentieth Century Fox [...]